Infor­matie

Het vierde Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt tra­di­tiegetrouw plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Scha­gen en draagt als titel

Mozart in Schagen

Sabine Wütrich, sopraan
David Visser, bari­ton
Birthe Blom, viool
Mirsa Adami, piano

In de sfeer­volle foyer van het Scagon The­ater wordt u ont­van­gen met een hapje en een drankje.
Zoals gebruike­lijk is er na afloop een informele bor­rel met een gezel­lige muzikale omlijsting.

Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur


Opera Don Gio­vanni het duet van Don Gio­vanni en Zer­lina — La ci darem la mano (sopraan en bariton)

Viool­sonate Nr. 22 KV 305, deel 1 — Alle­gro di molto (viool en piano)

Opera Don Gio­vanni de Aria van Don Gio­vanni — Deh vieni alla fines­tra (bariton)

Pianosonate Nr. 11 in A maj. KV 331 — Rondo alla Turca (piano)

Aben­dempfind­ung an Laura KV 523 voor bari­ton en piano

Aria in G maj. KV 217 — Voi avete un cor fidele (sopraan en piano)

Opera Le Nozze di Figaro 2 duet­ten van Susanna en Cinque — Dieci & Se a caso madama (sopraan en bariton)

Pianosonate in F maj. KV 547, Anh. 135, deel 1 — Alle­gro (piano)

Viool­sonate in F maj., KV 547, deel 2 — Alle­gro (viool en piano)

Opera Cosi fan tutte — Il core vi dono

Opera Die Zauber­flöte — duet van Papa­gena en Papageno (sopraan en bariton)


Media

Je loopt aan de hand van een muzikaal won­derkind het nieuwe jaar bin­nen. En je weet je daar­bij begeleid door vier top­solis­ten. Vocaal en instru­men­taal. Het gebeurt in Scha­gen en wel op de eerste dag van 2017 in het Scagon The­ater (15 uur). Het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert van Meester­lijk Scha­gen kri­jgt steeds meer kleur.


Wolf­gang Amadeus. Het is weini­gen in de geschiede­nis gegeven om alleen al aan de voor­na­men her-​kend te wor­den. En het zijn niets eens zijn offi­ciële doop­na­men. Maar dat terz­i­jde. De muziek van Mozart is lei­dend tij­dens het vierde Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert. Sterker nog, er staan alleen muzikale bedenksels van de Salzburger com­pon­ist op het pro­gramma. Waar­bij de organ­isatie een even­wicht heeft gezocht tussen de schoonheid van com­posi­ties en de sfeer van de dag. Soms wil je immers niet aan de lichtheid van het bestaan ontsnap­pen. Scha­gen mag zich op deze nieuw­jaarsmid­dag onder meer laven aan frag­menten uit Don Gio­vanni, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte en de Zauber­flöte. Maar er is meer, want het kwal­i­tatief hoogstaande kwartet wil ook in het Scagon het best uit zichzelf naar boven halen.
Sopraan Sabine Wütrich, bari­ton David Visser, vio­liste Birthe Blom en Mirsa Adami (piano) geven inhoud aan het con­cert. Een inter­na­tion­aal gezelschap met de Zwit­serse Wütrich en de in Albanië geboren Adami.


Podia van Est­land tot en met Groot-​Brittannië. Sopraan Sabine Wütrich heeft er ges­taan. Op haar recital-​CD is al werk van Mozart te beluis­teren. Naast de grote klassieken ver­tolkt zij graag muziek in de sferen van het Par­ijs rond de voor­laat­ste eeuwwis­sel­ing.
Bari­ton David Visser is vertrouwd met melodieën van Mozart: recent had hij bij de Dutch National Opera Acad­emy de titel­rol in Don Gio­vanni. Hij is ook bek­end van de voorstelling ‚Bari­ton zoekt vrouw’.


Vio­liste Birthe Blom ontv­ing vele pri­jzen. Maar die in 2007 was heel bij­zon­der: ze won als enige van 174 vio­lis­ten een prijs tij­dens de Som­mer­akademie Mozar­teum in het kader van de Salzburger Fest­spiele. De plaatsver­van­gend eerste con­cert­meester van l’Orchestre Phil­har­monique de Monte Carlo is sinds 2007 ook artistiek lei­der van het Kamer­muziek­fes­ti­val Hoorn. Ze bespeelt de ex-​Paul God­win Stradi­var­ius en heeft de Sar­to­rys­trijk­stok van Her­man Kreb­bers in bruikleen.


De muzikale wereld van Mirsa Adami, al vaker een graag beluis­terde gaste in de stad, is omvan­grijk. De al lang in Ned­er­land wonende pianiste maakt haar palet met het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert nog maar eens kleurrijker.

Kaarten voor het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert kosten € 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje. Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater. U kunt ook online reserveren via de vol­gende link: Online reserver­ing Scagon Theater.

Hans Duin


Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater.
U kunt ook online reserveren via de vol­gende link: Online reserver­ing Scagon Theater.


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

Mmirsa adami2irsa Adami, piano

Mirsa Adami begon haar pianos­tudie in Tirana, Albanië bij Elsa Veizien Takuina Adami. Op jonge leeftijd speelde ze met ver­schil­lende orkesten en gaf vele recitals in het land. In 1991 kwam ze naar Ned­er­land om haar studie te ver­vol­gen, eerst bij Jan Marisse Huiz­ing in Gronin­gen en later bij Jan Wijn aan het Sweel­inck Con­ser­va­to­rium te Ams­ter­dam. Ze behaalde in 2000 met lof het diploma als uitvo­erend musi­cus en is sinds­dien ver­bon­den als repeti­tor bij de Nieuwe Opera Akademie teAmsterdam.

Na haar studie heeft ze muzikale steun en inspi­ratie gevon­den bij musici als Maria Stroo, Ton Hart­suiker, Vera Beths , Dim­itri Fer­scht­man en Marja Bon. Haar brede inter­esses hebben tot gevarieerde con­cer­tac­tiviteiten geleid. Elke zomer begeleidt ze de cel­lis­ten bij de mas­ter­classes van The Inter­na­tional Hol­land Music Ses­sions (TIHMS). In opdracht van TIHMS organ­iseerde ze in 2003 een suc­cesvolle serie kinder­con­certen voor de lagere scholen ron­dom Apel­doorn. Ze werkte met schri­jvers Willem Jan Otten en Vonne van de Meer en draagt rege­matig gedichten voor in haar recitals.

Ze heeft meerdere malen op het Prin­sen­gracht­fes­ti­val opge­tre­den alsmede in lan­den als Italië, Frankrijk, Duit­s­land en Japan. Zij vormt een vast duo met de vio­liste Cecilia Bernar­dini met wie ze de in maart 2003 de Vrien­denkrans won van de Vrien­den van het Con­cert­ge­bouw en het Konin­klijk Con­cert­ge­bouwork­est. In 2004 maakte ze haar debuut in de Grote Zaal van het Con­cert­ge­bouw met het derde pianocon­cert van Prokof­jev met het VU ork­est o.l.v. Daan Admi­raal. Ook dat jaar gaf ze met de vio­liste Birthe Blom een serie con­certen over Thema en Vari­aties van de Eerste Weense school.

In 2005 nam ze als lid van het Dar­iusensem­ble deel aan de serie Het Debuut. In 2005 speelde ze met het Ken­nemer Jeug­dork­est o.l.v. Math­ijs Broers het 2e con­cert van Rach­mani­nov in het Con­cert­ge­bouw in Haar­lem. Vorig jaar soleerde ze met het­zelfde con­cert in haar geboortes­tad Tirana met het Omroe­pork­est onder lei­d­ing van de Rus­sis­che diri­gent Leonid Nikolayev.

Sabine Wüthrich, sopraan

sabine wüthrich

Sabine is geboren in Zwit­ser­land. Tot het behalen van haar „Lehrdiplom” (DM) studeerde zij aan het Con­ser­va­to­rium in Bern bij Elis­a­beth Glauser. In augus­tus 1999 kwam zij naar Ned­er­land om haar zangstudie te ver­vol­gen bij Udo Reine­mann aan het Con­ser­va­to­rium van Ams­ter­dam. Tegelijk­er­tijd werd zij ook lid van „De Nieuwe Opera Acad­e­mie” van Amsterdam/​Den Haag onder lei­d­ing van Alexan­der Oliver.

Als soliste trad Sabine op met o.a. het Berner Sin­fonieorch­ester en Hol­land Sym­fo­nia (Per­golesi „Sta­bat Mater). Met het Barok ensem­ble Phoenix Ris­ing schit­terde Sabine op ver­schil­lende Barok muziek fes­ti­vals zoals het Nor­wich & Nor­folk Fes­ti­val, de Cam­bridge Early Music Series en het Stratford-​upon-​Avon-​Festival. In de opera ver­tolkte zij de rollen van Miss Wordsworth in Britten’s „Albert Her­ring”, Rosita in Offenbach’s „Un mari à la porte”, Sec­ond Women in Purcell’s „Dido & Aenas” en Siebel in de opera „Faust” van Gounod.

Sabine heeft samengew­erkt met diri­gen­ten zoals Paul McCreesh, Daniel Kla­jner, Lucas Vis, Arie van Beek, Mar­tien van Woerkum, Hen­drik Schae­fer, Rein­bert de Leeuw, Eti­enne Siebens, Patrick Flynn en Otto Tausk.Zij geeft regel­matig recitals met pianist Daniël Kramer in Hol­land, Frankrijk en Zwitserland.Sabine won drie keer achter elkaar het Lau­re­ate van de pres­tigieuze studiebeurs van de „Kiefer Hablitzel Stiftung”.

In feb­ru­ari 2007 werd Sabine vereerd met de eerste prijs op de Vocal­is­ten­pre­sen­tatie, de Jo Bollekamp prijs, voor de meest veel­belovende jonge solist in Nederland.

David Visser, bariton

david visser

David studeerde bij Sasja Hun­nego aan het Konin­klijk Con­ser­va­to­rium in Den Haag en bij Car­olyn Watkin­son aan het Rot­ter­dams Con­ser­va­to­rium Codarts. Hij werd jaren­lang gecoacht door Meinard Kraak en kreeg mas­ter­classes van o.a. Ira Siff, John Bröcheler, Wolf­gang Holz­mair en Peter Kooij. Momenteel studeert hij aan de Dutch National Opera Acad­emy in Ams­ter­dam, waar hij lessen volgt bij Sasja Hunnego.

Als solist zong David onder meer de Matthäus Pas­sion, de Johannes Pas­sion en het Wei­h­nachts Ora­to­rium van Bach, Hän­dels Mes­siah, het Requiem van Mozart, Rossini’s Petite Messe Solen­nelle en ein Deutsches Requiem van Brahms. Ook zong hij met het Eras­mus Kamerkoor de pre­mière van een com­posi­tie van Ruben Naeff en met ASKO Kamerkoor de pre­mière van een werk van Arnold Marinis­sen. David ver­tolkte spreekrollen in Honeg­gers Roi David en Dis­tlers Totentanz.

Sinds 2012 werkt David als liedzanger samen met pianist Mark van Nis­pen, met wie hij lessen vol­gde bij Rudolf Jansen en Meinard Kraak. Zij waren final­ist van het MUSICO Lied-​concours en win­naar van de Lied­prijs van het fes­ti­val Vocallis.Bij de Dutch National Opera Acad­emy ver­tolkte David recen­telijk de titel­rol in de opera Don Gio­vanni van Mozart. Eerder zong hij de rol van Aeneas in Pur­cells Dido & Aeneasen.

David voerde samen met sopraan Nikki Treurniet en pianist Mark van Nis­pen de voorstelling Bari­ton Zoekt Vrouw op. Voor het komende jaar staan de rollen van Woodraven in de mod­erne opera The Mother of Black-​Winged Dreams van Hanna Kulenty en Le Roi in Massenets Cen­drillon op het programma.

Birthe Blom, viool

birtheblom2

Birthe begon haar viool­studie bij Rudolf Zwart­jes. Op der­tien­jarige leeftijd werd ze toege­laten tot het Con­ser­va­to­rium van Ams­ter­dam bij Jan Repko en Lex Korff de Gidts. Ook had ze, onder­s­te­und door de Voorzien­ing voor Excellerende Jonge Musici, les van Her­man Kreb­bers. Van 2005 tot 2009 studeerde Blom in Lau­sanne, Zwit­ser­land bij Pierre Amoyal aan het Con­ser­va­toire de Lau­sanne. In 2007 behaalde ze er cum laude het Diplôme de Soliste en eve­neens met eind­ci­jfer 10 en cum laude haar Postgrad-​diploma, toegek­end door een inter­na­tionale jury.

Birthe speelde in Europa en Japan, zowel in recitals als solis­tisch met orkesten, waaron­der het Radiosym­fonie Ork­est, het Res­i­den­tie Ork­est, het Ork­est der Lage Lan­den, Cam­er­ata de Lau­sanne, de Radio Kamer Phil­har­monie en l’ Orchestre de Cham­bre de Lau­sanne onder lei­d­ing van diri­gen­ten als Jur­jen Hempel, Mar­tin Pan­teleev en Jaap van Zweden.

In sep­tem­ber 2013 is Birthe aangesteld als plaatsver­van­gend 1e con­cert­meester van het Orchestre Phil­har­monique de Monte Carlo. Daar­naast speelt zij als duo kamer­muziek met de pianiste Klara Würtz en treedt zij op als soliste met orkesten.

Birthe is sinds 2007 artistiek lei­der van Kamer­muziek­fes­ti­val Hoorn, dat jaar­lijks plaatsvindt in de 1e week van novem­ber. Birthe Blom bespeelt de ex Paul-​Godwin Stradi­var­ius en hanteert daar­bij de Sar­to­rys­trijk­stok van Her­man Kreb­bers, haar beide ter beschikking gesteld door het Nation­aal Muziekin­stru­menten Fonds. Zij nam cd’s met kamer­muziek op voor de labels Edel­records en Hungaroton.

In 2005 behaalde Blom de 1e prijs tij­dens het Nation­aal Viool­con­cours Oskar Back. In 2001 won ze de nationale finale van het Prinses Christina Con­cours. In 1999 kreeg ze al de 1e prijs toegek­end tij­dens het Davina van Wely Viool­con­cours voor jonge vio­lis­ten en in 1995 de 1e prijs tij­dens het Con­cours voor Jong Muziek­tal­ent. Met de pianist Christo­pher Devine won ze The Euro­pean Music Prize, de Hin­demith­prijs en de prijs voor het beste duo tij­dens het inter­na­tionale con­cours van de EMCY voor win­naars van lan­delijke concoursen.


In 2001 kreeg Blom de Ker­sjes van de Groenekan­beurs, die haar in staat stelde in het buiten­land te stud­eren. Zij ontv­ing in 2010 als enige onder 174 deel­ne­mende vio­lis­ten een prijs tij­dens de Som­mer­akademie van het Mozarteum.