Geheugen

Meester­lijk Scha­gen doet energiek mee aan de vier­ing van 600 jaar stad­srechten Scha­gen. We pre­sen­teren met trots twee duurzame, gelieerde projecten:

  1. WEB­SITE: Geheugen van Scha­gen
    Een serie van der­tig pro­fes­sionele clips, die elk een onder­w­erp uit 600 jaar stads­geschiede­nis behandelen.
  2. FILM: Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis
    Uit de vele meters mate­ri­aal van de clips is een film samengesteld. Meer infor­matie over de film vindt u hier.Web­site „Geheugen van Schagen”

De clips komen op de web­site www​.geheugen​van​scha​gen​.nl. Deze web­site zal uit­groeien tot de Wikipedia van de stad. Er kan namelijk voort­durend nieuwe infor­matie wor­den toegevoegd. Een lev­ende ency­clo­pe­die dus met een lange houd­baarhei­ds­da­tum. De nieuwe voed­ing voor de site kan bestaan uit his­torische infor­matie, doc­u­menten, afbeeldin­gen, links en mogelijkhe­den, waar­van wij nu het bestaan nog niet eens vermoeden.


Verbind uw naam aan de geschiede­nis van Schagen

U of uw bedrijf kan een clip adopteren voor 1.500 euro, excl. BTW. Voor dat bedrag bli­jft uw naam decen­ni­alang ver­bon­den aan ons project. Wij benut­ten uw bij­drage voor de financier­ing van de pro­duc­tiekosten van de clips en de film en de kosten van het up-​to-​date houden van de web­site. Het eventuele restantbedrag zal wor­den benut voor maatschap­pelijke activiteiten in onze regio. Adopteer een clip.


Wat kri­jgt u voor uw steun aan ons project?

  • Uw naam en logo bli­jven tien­tallen jaren zicht­baar in de clip en op de site www​.geheugen​van​scha​gen​.nl
  • Ver­meld­ing in de aftitel­ing van onze film.
  • Bij elke filmver­ton­ing in Cin­e­Mag­nus zal uw naam te zien zijn.


Vra­gen?

U heeft belang­stelling om een clip te adopteren? Natu­urlijk wilt u hem eerst zien. Daar stellen we u graag toe in de gele­gen­heid. Daar­bij geven we u alle verdere gewen­ste informatie.


Een afspraak is snel gemaakt

Peter van der Kruit, tele­foon: 06 22 78 89 26, e-​mailadres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Peter Hoogerdijk, tele­foon: 06 51 60 21 32, e-​mailadres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Een tech­nis­che opmerking

De Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen heeft de sta­tus „Cul­turele ANBI”. Het is van belang na te gaan wat voor u fis­caal het beste is: spon­sor­ing door uw bedrijf of een gift vanuit privé. Bek­ijk hier de regeling van de belastingdienst.

Film

De film Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis heeft van 28 okto­ber t/​m 8 decem­ber 2015 gedraaid in Cin­e­Mag­nus.
Voor data zie het pro­gramma van Cin­e­Mag­nus. Toe­gang­sprijs 6 euro

Bek­ijk hier de trailer van de film:

Trailer „Meester­lijk Scha­gen — Een wan­del­ing door 600 jaar stadsgeschiedenis”

gemaakt door MaMe­dia (geplaatst op Vimeo)

Trailer

Trailer „Meester­lijk Scha­gen — Een wan­del­ing door 600 jaar stadsgeschiedenis”

gemaakt door MaMe­dia (geplaatst op Vimeo)