Scha­gen — „Er zijn al schoolk­lassen, die de route lopen. Via het VVV is er veel belang­stelling. En Wonen Plus Welz­ijn is bij ons ini­ti­atief aange­haakt met een prachtige open­ings­ac­tie. De Cor­nelis Bokroute slaat aan bij heel wat groepen in de samen­lev­ing. Daar­door is ons ini­ti­atief feit­elijk al geslaagd.”


Peter Hoogerdijk, Peter van der Kruit, Gonno Leen­dertse en Ger­ard Kistemaker zijn namens Meester­lijk Scha­gen dri­jvende krachten achter het Bok-​project. Een actie, die werd opgezet ter gele­gen­heid van het vijftig­jarig bestaan van de Rotary, en eigen­lijk een logisch ver­volg is op Meester­lijk Scha­gen en het boek over Bok. Bij de ten­toon­stelling Meester­lijk Scha­gen in het voor­ma­lige notarispand aan de Land­bouw­straat was er een spe­ciale kamer, waar de schilder­i­jen van de voor­ma­lige Schager cip­ier hin­gen.

Bron: http://​www​.noord​hol​lands​dag​blad​.nl/​n​i​e​u​w​s​/​s​t​a​d​s​t​r​e​e​k​/​s​c​h​a​g​e​n​/​a​r​t​i​c​l​e​6441630​.​e​c​e​/​B​o​k​r​o​u​t​e​-​b​r​e​e​d​-​g​e​d​r​a​g​e​n