In het jeugdboek ‚Kruis­tocht in spijker­broek’ van Thea Beck­man raakt de jonge Dolf door een tijd­ma­chine verzeild in de Kinderkruis­tocht. Door zijn ogen — die van iemand uit de twintig­ste eeuw — ziet de lezer als het ware de Mid­deleeuwen aan zich voor­bij gaan. In Scha­gen kun­nen de wan­de­laars vanaf zondag 10 okto­ber een blik wer­pen op tafer­e­len uit de negen­tiende eeuw. Dat gaat zon­der tijd­ma­chine, maar met de hulp van schilder­i­jen van Cor­nelis Bok (17771836).


Goed, wie is Cor­nelis Bok? Een man met vele tal­en­ten, maar vooral bek­end als schri­jver en schilder. Als de economis­che tijd hem wat gun­stiger was gezind, dan had hij ongetwi­jfeld veel meer naam gemaakt.

Over een lengte van vijf kilo­me­ter, die door Scha­gen slingert, kun­nen de wan­de­laars elf minia­turen tegenkomen van het werk van Cor­nelis Bok. Ze hebben de pakkende naam Bok­bor­den meegekre­gen. Een fraaie naam die kort en ter zake doende is.

Meester­lijk Scha­gen selecteerde een aan­tal plaat­sen in Scha­gen, waar Bok ruim twee­hon­derd jaar gele­den schilderde. Op de plekken zijn daar dan de Bok­bor­den op ooghoogte te vin­den. Het gaat om een afbeeld­ing en een toelicht­ing van het schilderij dat hij daar maakte. Aan de 21-​eeuwer is het om zijn eigen tijd met die van Bok te vergelijken. Om ver­schillen op te merken, maar ook om overeenkom­sten te vin­den.

De naam van Cor­nelis Bok wordt in Scha­gen in ere gehouden. Eerst was er in 2004 de exposi­tie ‚Meester­lijk Scha­gen’ waarin werk van Bok te zien was en in 2006 bracht uit­gev­erij Peter Sas­burg uit Mid­woud het boek ‚Cor­nelis Bok, een opmerke­lijk schilder en schri­jver’ op de markt.

En nu dus de Bokroute. Kun­ste­naar en grafisch vor­mgever Rut­ger Jan Bre­de­wold heeft de route samengesteld en als je naar het kaartje kijkt, kun je daar een vlin­der in herken­nen. Zal vast niet expres zijn gedaan. Of toch wel? Begin en einde van de route is op het Slot­plein. Het imposante Schager Slot is niet te mis­sen. Iedereen die wat meer wil weten over de regio kan terecht bij de daar geves­tigde VVV. Want Scha­gen heeft natu­urlijk nog veel meer te bieden dan alleen een wan­del­route.

Via de Toren­straat en de Oude Slot­straat, die vanzelf veran­dert in de Land­bouw­straat, kom je in de Mag­nusstraat en daarna in de Johanna van Hoden­pijl­straat terecht.

En daar is-​ie dan: de Cor­nelis Bok­straat. Een aller­aardig­ste, autoluwe straat. Bok had natu­urlijk nooit kun­nen ver­moe­den dat er ooit een straat naar hem ver­noemd zou wor­den. Maar als hij dat wel had geweten, was hij daar waarschi­jn­lijk blij mee geweest.

Linksaf en dan de Roosstraat rechts vol­gen. Via de Sta­tion­sweg kun je dan de spoor­we­gov­er­gang over om een blik te wer­pen op een van de Bok­bor­den aan de Hoep. Op de schre­den terug en dan over de Nieuwe Laagz­i­jde en de Gedempte Gracht naar de Heren­straat, Rens­gars en Loet. Dit is het klop­pende winkel­hart van Scha­gen. Met een hele­boel unieke winkels — en ketens — plus diverse horecagele­gen­heden. Of je nou een kopje koffie wilt of een vier­gan­gen­menu; het is er bin­nen hand­bereik.

Wie wat meer over Cor­nelis Bok wil weten, zou bijvoor­beeld Boekhan­del Plukker kun­nen betre­den. Daar zijn volop naslag­w­erken te vin­den.

Aan het eind van de Loet kun je ver­vol­gens onder­duiken in het fiet­stun­neltje om boven te komen aan de Menisweg. Ook daar staat een Bok­bord, waarna het weer recht­som­keer is naar de Par­al­lel­weg en ver­vol­gens de Han­del­straat. Over het Noord en daarna rechts over de Nes.

Wat resteert zijn de laat­ste lood­jes over de Mau­ves­traat en de Nieuw­straat richt­ing het Slot­plein. Al met al een genoeglijke wan­del­ing die ongeveer een uur in beslag neemt.

Naast een wan­del­route is er ook een gelijk­namige fiet­sroute van twintig kilo­me­ter die door Scha­gen, Niedorp, Harenkar­spel en Zijpe voert. Hier zijn twintig schilder­i­jen te vin­den.

LYDIA JASPER
Meer infor­matie is verkri­jg­baar via www​.bokroutes​.nl.
Lengte: ongeveer vijf kilo­me­ter
Start– en eind­punt: Slot­plein in Scha­gen. Op loopaf­s­tand van het NS-​station
Park­eren: In het cen­trum geldt een blauwe zone. Langer park­eren is mogelijk op daar­voor aangewezen ter­reinen.
Horeca: Volop
Gehand­i­capten: Min­der toe­ganke­lijk, houd reken­ing met hobbe­lige en hel­lende wegen. Hon­den: Mogen (aan­geli­jnd) mee.

Down­load hier de routebeschri­jv­ing

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/wandelen/routes/article6432345.ece/Bokborden-op-ooghoogte-%28ca.-5-km%29