De Bokroute, die zich door Harenkar­spel, Niedorp, Scha­gen, de Zijpe en een stukje Heer­hugowaard slingert, wordt steeds bek­ender. De media hebben al halver­wege dit jaar gemeld dat de bor­den hangen en de route op www​.bokroutes​.nl is te vin­den en kan wor­den gedown­load. Vele wan­de­laars en fiet­sers hebben de routes inmid­dels verkend.


Voor de offi­ciële open­ing hebben de Rotary Club Scha­gen en Wonen plus Welz­ijn (WpW) te Scha­gen de han­den ineen ges­la­gen. Op zondag 10 okto­ber 2010 is een fiets– en toer­tocht geor­gan­iseerd. Niet alleen voor fiet­sers en wan­de­laars, maar ook voor mensen met een rol­la­tor, dan wel een scoot­mo­biel. Deze offi­ciële open­ing gaat gepaard met aan­dacht in de plaat­selijke media en naar de organ­isatie hoopt ook in de lan­delijke media.

Mensen die niet zo gauw zullen gaan wan­de­len of fiet­sen omdat zij daar­bij begelei­d­ing nodig hebben wor­den van harte uitgen­odigd. De organ­isatie zal er alles aan doen hen een onver­getelijke dag te bezor­gen. Bij suc­ces zal dit ini­ti­atief in vol­gende jaren zeker wor­den her­haald.

Omdat voor het fiet­sen onder begelei­d­ing tandem­fi­et­sen of zoge­naamde duo-​fietsen nodig zijn is voor dit ini­ti­atief een passend goed doel gevon­den. Het inschri­jfgeld van vijf euro per per­soon komt ten goede aan de aan­schaf daar­van. WpW gaat zich daarmee inzetten voor een­za­men en gehand­i­capten, zodat ook zij af en toe met hun neus in de wind kun­nen.

De wan­del­tocht gaat over vijf kilo­me­ter. De fiet­sers kun­nen kiezen uit 20, 30 of 45 kilo­me­ter. Er zijn op zondag 10 okto­ber vanaf 11 uur vier start­plaat­sen: KDanz in Scha­gen, de Koe­pel in Schager­brug, De Klimop in Sint Maarten en het Her­vormd Cen­trum in Barsinger­horn.
Meer infor­matie: 0224273140.