De Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen biedt de mogelijkheid om cul­turele en cul­tu­urhis­torische pro­jecten finan­cieel te onder­s­te­unen. Onder­s­te­un­ing vindt plaats op basis van het Regle­ment van het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Schagen.

Regle­ment Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Schagen

Artikel 1 Algemeen

 1. Er is een Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Schagen.
 2. Het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen wordt beheerd door de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.
 3. In dit regle­ment wor­den cul­turele activiteiten ruim geïn­ter­pre­teerd, zoals podi­umkun­sten, beeldende kun­sten en bouwkunst, maar ook cre­atieve en vooruit­strevende film– en videokunsten.
 4. Het werkge­bied van het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen is de gemeente Scha­gen, maar omvat ook cul­turele activiteiten die gere­la­teerd zijn aan Schagen.

Artikel 2 Doel

 1. Het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen heeft tot doel het bevorderen en stim­uleren van de cul­turele woon-​, werk– en leefomgev­ing bin­nen de gemeente Schagen.
 2. Het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen heeft ook als doel het bevorderen en stim­uleren van cul­tu­ure­d­u­catie, zelfw­erkza­amheid en inno­vatieve cul­turele activiteiten.
 3. Het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen wil zijn doe­len bereiken door per­so­nen en organ­isaties die een cul­turele activiteit willen organ­is­eren bij te staan met een finan­ciële bijdrage.

Artikel 3 Thesaurieën

Het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen verkri­jgt zijn inkom­sten uit:

 1. Pro­jecten geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.
 2. Schenkin­gen, giften en donaties.
 3. Legaten en erfstellingen.
 4. Spon­sorgelden.
 5. Alle andere verkri­jgin­gen en baten.

Artikel 4 Aanvragen

Aan­vra­gen voor bij­dra­gen uit het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen wor­den schriftelijk en met rede­nen om-​kleed inge­di­end door per­so­nen of organ­isaties die cul­turele activiteiten willen organiseren.

Artikel 5 Criteria

 1. Om voor een finan­ciële bij­drage in aan­merk­ing te komen, moeten cul­turele activiteiten vol­doen aan onder­staande criteria:
  1. er kun­nen geen of onvol­doende bij­dra­gen uit andere bron­nen wor­den verkregen;
  2. er zijn niet vol­doende eigen mid­de­len beschik­baar bij de aanvrager;
  3. de aan­vraag moet wor­den inge­di­end vóór de effec­tieve uitvo­er­ing van de cul­turele activiteit;
  4. de aan­vrager heeft in de voor­gaande 24 maan­den geen bij­drage uit het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen gekregen.
 2. Geen bij­drage wordt ver­strekt indien de aanvraag:
  1. ten gun­ste strekt ten gun­ste van een of meer natu­urlijke personen;
  2. activiteiten betreft met een uit­ge­spro­ken poli­tiek of religieus karakter;
  3. betrekking heeft op een activiteit waarop over­hei­ds­fi­nancier­ing van toepass­ing is;
  4. betrekking heeft op onroerende zaken, zoals restau­ratie, ver­bouw of nieuwbouw;
  5. niet is voorzien van een inzichtelijke finan­ciële onderbouwing.
 3. Meester­lijk Scha­gen verwacht van de aan­vragers dat deze een max­i­male inspan­ning hebben ver­richt om ook andere financier­ingsvor­men te vinden

Artikel 6 Bijdragen

 1. Bij­dra­gen zijn een­ma­lig van karakter.
 2. Bij­dra­gen kun­nen wor­den toegek­end als een geldelijke bedrag, een garantstelling of een renteloze lening.
 3. Bij­dra­gen kun­nen wor­den voorzien van voor­waar­den, zoals:
  1. Bij het niet door­gaan van de cul­turele activiteit zal er geen bij­drage wor­den toegekend.
  2. Bij­dra­gen mogen niet voor andere doelein­den wor­den gebruikt dan waar­voor is aangevraagd.
 4. Indien niet aan de voor­waar­den is voldaan, kan de bij­drage wor­den teruggevorderd en is deze onmid­del­lijk opeis­baar door de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.
 5. De bij­drage kan wor­den gecom­bi­neerd met een tegen­presta­tie ten gun­ste van de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen, zoals een bepaalde exposure.
 6. Ver­schuldigde las­ten en belastin­gen behorende bij de bij­dra­gen komen ten laste van de begiftigde.
 7. Een bij­drage uit het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen is max­i­maal € 2.500.

Artikel 7 Slotbepaling

 1. De Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen cor­re­spon­deert niet over genomen besluiten.
 2. In alle gevallen waarin dit regle­ment niet voorziet, beslist het bestuur van de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.

Het inte­grale regle­ment van Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen is ook als pdfpdf-​bestand beschik­baar om gedown­load te worden.