In 2004 werd in het voor­ma­lige notarispand aan de Land­bouw­straat — eerder Kan­ton­gerecht en Belast­ingkan­toor — de exposi­tie Meester­lijk Scha­gen gehouden.
Door mid­del van schilder­i­jen, tekenin­gen en kaarten werd de stad Scha­gen door de eeuwen heen in beeld gebracht. .

Lanbouwstraat Kantongerecht

Het suc­ces van de ten­toon­stelling inspireerde de ini­ti­atiefne­mers om een bij­drage te bli­jven lev­eren aan het cul­turele leven in Scha­gen.
Inmid­dels heeft de sticht­ing Meester­lijk Scha­gen een indruk­wekkend aan­tal suc­cesvolle cul­turele activiteiten op haar naam staan.
De samen­werk­ing met andere instellin­gen of per­so­nen heeft daar zeker aan bijge­dra­gen.
Met de Sticht­ing Markt 18 is die samen­werk­ing geformaliseerd.

Op deze web­site treft u uit­ge­breide infor­matie van de activiteiten aan.