In 2004 werd door enkele leden van de Rotary Club Scha­gen het ini­ti­atief genomen tot het organ­is­eren van de exposi­tie Meester­lijk Scha­gen. In het voor­ma­lige notarispand aan de Land­bouw­straat — eerder Kan­ton­gerecht en Belast­ingkan­toor — wer­den schilder­i­jen, tekenin­gen en kaarten van en over het heden­daagse en his­torische Scha­gen getoond.

Lanbouwstraat Kantongerecht

De belang­stelling voor deze exposi­tie overtrof de verwachtin­gen. Mede door een aan­tal ludieke activiteiten. Zo schilder­den bek­ende en min­der bek­ende inwon­ers van Scha­gen onder de bezie­lende lei­d­ing van alleskun­ner Rut­ger Jan Bre­de­wold. Deze schilder­i­jen wer­den door wijlen notaris Marc Schellekens bij opbod geveild. De opbrengst van de ten­toon­stelling kwam ten goede aan een aan­tal cul­turele pro­jecten in Scha­gen.

Deze exposi­tie vor­mde de basis voor de sticht­ing die nu, met enige trots, de naam Meester­lijk Scha­gen draagt

Het suc­ces van de ten­toon­stelling inspireerde de ini­ti­atiefne­mers der­mate dat men besloot het niet bij een een­ma­lig gebeuren te laten.
Inmid­dels heeft Meester­lijk Scha­gen een indruk­wekkend aan­tal suc­cesvolle cul­turele activiteiten op haar naam staan.

Op deze web­site treft u uit­ge­breide infor­matie aan.