Doel­stelling
Meester­lijk Scha­gen wil de cul­tuur en cul­tu­urbelev­ing in Scha­gen en omgev­ing bevorderen door:
- Het organ­is­eren van cul­turele even­e­menten die voor iedereen, jong en oud, toe­ganke­lijk zijn.
- Het ver­richten van han­delin­gen die met het voren­staande in ruim­ste zin ver­band houden of daar­toe bevorder­lijk kun­nen zijn, zoals fondswerv­ing en het verkri­j­gen van spon­sorgelden.
- Het finan­cieel onder­s­te­unen en stim­uleren van cul­turele en cul­tu­urhis­torische pro­jecten.Onder­s­te­un­ing vindt plaats vol­gens het Regle­ment van het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Schagen.

pdfReglement_Cultuurfonds_Meesterlijk_Schagen.pdf


ANBI

De sticht­ing Meester­lijk Scha­gen is een cul­turele Alge­meen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN num­mer is 8168 67 525.
Schenkin­gen een een cul­turele ANBI bieden in veel gevallen een fis­caal voordeel.


Belei­d­splan

In het belei­d­splan wor­den de doel­stellin­gen verder uit­gew­erkt in con­crete projecten.

Het belei­d­splan omschri­jft het belonings­beleid (4.4.1.) en geeft een ver­slag van de gere­aliseerde activiteiten (2.2.).
pdfBelei­d­splan 20142018

pdfbelei­d­splan 20192024


Jaarver­sla­gen
pdffinanciele_verantwoording_2018.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2019.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2020.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2021.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2022.pdf

Bestuur

Peter Hoogerdijk, voorzit­ter
Rens Cap­pon, sec­re­taris
Dick de Best, pen­ning­meester
Ger­ben Creutzberg, bestu­urslid
Peter van de Wiel, bestu­urslid

Overige gegevens

Cor­re­spon­den­tiead­res: Valkkoger­weg 33, 1744 GB Valkkoog
Bank nr. NL80INGB0004591530
KvK nr. 37111316
BTW nr. 8168.67.525

Pri­vacy Protocol

pdfAVG_Protocol_Meesterlijk_Schagen.pdf