Doel­stelling
Meester­lijk Scha­gen wil de cul­tuur en cul­tu­urbelev­ing in Scha­gen en omgev­ing bevorderen door:
- Het organ­is­eren van cul­turele even­e­menten die voor iedereen, jong en oud, toe­ganke­lijk zijn.
- Het ver­richten van han­delin­gen die met het voren­staande in ruim­ste zin ver­band houden of daar­toe bevordelijk kun­nen zijn, zoals fondswerv­ing en het verkri­j­gen van spon­sorgelden.
De sticht­ing Meester­lijk Scha­gen is een cul­turele Alge­meen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN num­mer is 8168 67 525. Schenkin­gen een een cul­turele ANBI bieden in veel gevallen een fis­caal voordeel.
- Het finan­cieel onder­s­te­unen van cul­turele en cul­tu­urhis­torische pro­jecten.
Onder­s­te­un­ing vindt plaats vol­gens het Regle­ment van het Cul­tu­ur­fonds Meester­lijk Scha­gen.
pdfReglement_Cultuurfonds_Meesterlijk_Schagen.pdf

Belei­d­splan
In het belei­d­splan wor­den de doel­stellin­gen verder uit­gew­erkt in con­crete pro­jecten.
Het belei­d­splan omschri­jft het belonings­beleid (4.4.1.) en geeft een ver­slag van de gere­aliseerde activiteiten (2.2.).
pdfBelei­d­splan 20142018

Jaarver­sla­gen
pdffinanciele_verantwoording_2012.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2013.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2014.pdf
pdffinanciele_verantwoording_2016.pdf

Bestuur
Peter Hoogerdijk, voorzit­ter
Peter van der Kruit, sec­re­taris
Dick de Best, pen­ning­meester
Henk Kli­phuis, bestu­urslid
Gonno Leen­dertse, bestuurslid

Overige gegevens
Cor­re­spon­den­tiead­res: Nes 48, 1741 NJ Scha­gen
Bank nr. NL80INGB0004591530
KvK nr. 37111316
BTW nr. 8168.67.525

pdfAVG_Protocol_Meesterlijk_Schagen.pdf