Het ontstaan
Anno 1415 kreeg Scha­gen stadrechten. In 2015 werd het 600-​jarig bestaan gevierd.
Dit feest en de toen­e­mende belang­stelling voor de lokale geschiede­nis, lei­d­den tot een ini­ti­atief.
Als bli­jvende bij­drage aan de feestelijkhe­den intro­duceerde Meester­lijk Scha­gen www​.geheugen​van​scha​gen​.nl
Vanaf de start heeft Meester­lijk Scha­gen de web­site bijge­houden en aange­vuld.
Daar­bij is dankbaar gebruikt gemaakt van pub­li­caties en beeld­ma­te­ri­aal van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o..

Geschiede­nis — verve­lend en slaapver­wekkend?
Inte­gen­deel! Het Geheugen van Scha­gen brengt de geschiede­nis van onze stad tot leven.
In woord, beeld, geluid en korte film­p­jes.
Je vindt een keur aan artike­len die steeds een ander facet van de geschiede­nis van Scha­gen belichten.
Laat je ver­rassen en ervaar hoe inter­es­sant de geschiede­nis van onze kleine stad eigen­lijk is.
Hoewel.… zo klein is Scha­gen niet meer.
Ook onze omgev­ing en de voor­ma­lige gemeen­ten die nu deel uit­maken van Scha­gen, kri­j­gen de nodige aan­dacht in het geheugen.
Er is plaats genoeg. Heb je enige ken­nis van his­to­rie? Duik in de geschiede­nis! Schrijf mee!
Help mee om het geheugen te laten groeien, bloeien en boeien.
Zij die na ons komen zullen er blij mee zijn.

Een logisch gevolg
De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. is al vanaf de intro­duc­tie inten­sief betrokken bij de invulling van de web­site.
In de vele jaren van haar bestaan bouwde de verenig­ing een enorm poten­tieel aan ken­nis op.
Haar leden hebben de nodige ervar­ing met his­torisch onder­zoek en de pub­li­catie van het resul­taat.
Daarom hebben Meester­lijk Scha­gen en de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. een logis­che stap gezet.
Per 1 jan­u­ari 2022 is het beheer van de web­site overge­dra­gen aan de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.
Zo kri­jgt de verenig­ing de mogelijkheid om haar doel­stellin­gen nog breder uit te dra­gen.
Net als bij Wikipedia krijg je toe­gang tot een zich steeds uit­brei­dende en vernieuwende bron van his­torische ken­nis.
Een toe­gang zon­der drem­pels, die je met je PC of mobiel altijd en overal kunt raad­ple­gen.
Het zou mooi zijn als daarmee de belang­stelling voor het verleden gaat groeien en door de jeugd wordt opgepakt.

Peter Hoogerdijk, voorzit­ter St. Meester­lijk Schagen