Meester­lijk Scha­gen heeft energiek bijge­dra­gen aan de vier­ing van 600 jaar stad­srechten Scha­gen.
Wij pre­sen­teer­den 2 duurzame pro­jecten. De film Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis en www​.geheugen​van​scha​gen​.nl

Trailer


De film behan­delt 30 onder­w­er­pen uit de 600-​jarige stads­geschiede­nis van Scha­gen.
Deze film werd van 28 okto­ber tot 8 decem­ber 2015 ver­toond in CineMagnus.

Deze film is inmid­dels overge­dra­gen aan de gemeente Scha­gen.
De film zal wor­den gebruikt voor pro­motie van de stad en voor edu­catie in de meest ruime zin van het woord.

Web­site

www​.geheugen​van​scha​gen​.nl

Een web­site die een groeiend inzicht geeft in de geschiede­nis van Scha­gen door de eeuwen heen.