Infor­matie

Het zesde Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt tra­di­tiegetrouw plaats in het Scagon The­ater aan de Markt 18 te Scha­gen. Zoals je gewend bent word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.

Het wordt echt iets bij­zon­ders op deze eerste dag van het kers­verse jaar 2019. Wij ont­van­gen


Beth en Flo,
deze twee fan­tastis­che pianistes geven een the­ater­con­cert, waar­bij klassieke muziek, the­ater en humor elkaar liefde­vol omhelzen en lach en ontroer­ing dicht tegen elkaar aanschurken.


Pre­sen­tatie: Rens Cappon

Beth en Flo 3

Luis­ter en kijk naar Beth en Flo:

https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​y​Y​c​G​J​g​K​b​3​E​4


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

pdfProgramma_Nieuwjaarsconcert_2019.pdf

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

banner BDO

image.png

banner bredewold en buczynski

logo veko cmyk

Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en via: http://​www​.the​ater​scagon​.nl/​?​p​=​3298

U kunt ook online reserveren via de vol­gende link: Bestel bij Scagon The­ater


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

Beth & Flo

Beth & Flo, oftewel Els­bet Remijn en Claudette Ver­hulst, studeer­den klassiek piano.
Ze leer­den elkaar ken­nen in de klas van Rian de Waal op het Konin­klijk Con­ser­va­to­rium
te Den Haag. Els­bet en Claudette behaalden daar in 2014 hun Mas­ter­diploma,
respec­tievelijk bij Ellen Corver en David Kuijken.


Bij­zon­der pianoduo
Omdat beide pianistes ook grote affiniteit hebben met the­ater, besloten zij dit te
inte­gr­eren in de con­certen die zij geven. Zo ontstond in 2013 het duo Beth & Flo;
een pianoduo dat klassieke recitals geeft en deze opluis­tert met gespro­ken en
gezon­gen woord. De muziek in een ver­haal of con­text plaat­sen en inter­ac­tie met
het pub­liek zijn belan­grijke ele­menten in de con­certen van Beth & Flo.

Podia

Claudette en Els­bet hebben als duo al op ver­schil­lende podia mogen optre­den.
Ze speelden zij in o.a. Het Con­cert­ge­bouw Ams­ter­dam, Tivo­liVre­den­burg Utrecht,
Muziekge­bouw Frits Philips Eind­hoven, de Oost­er­poort te Gronin­gen en in diverse
andere zalen en the­aters in Ned­er­land. Ook gaven Beth & Flo in 2017 con­certen
in New York en op Sicilië.

Beth & Flo traden op bij fes­ti­vals, zoals o.a. het Gracht­en­fes­ti­val Ams­ter­dam, het Haags
UIT Fes­ti­val en het Peter de Grote Fes­ti­val in Gronin­gen. Een bij­zon­dere gele­gen­heid
was het EYE Film­bal 2016, waar het duo live muziek op twee vleugels speelde bij een
stille film. Beth & Flo mochten zich als één van de jonge tal­en­ten pre­sen­teren in de
Tal­ent Stage van de BUMA Clas­si­cal Con­ven­tion in novem­ber 2015.

In seizoen 20162017 is pianoduo Beth & Flo uitgen­odigd te spe­len in meer dan 25
huiskamers in Ned­er­land en Bel­gië voor ‚Kunst in de Kamer’. Deze ‚huiskamer­tour’
zet zich voort in seizoen 20172018.

Enkele van hun optre­dens wer­den uit­ge­zon­den op tv en radio, waaron­der op Radio 4,
RTL7, de Con­certzen­der en Radio West. In okto­ber 2016 brachten Els­bet en Claudette
hun eerste opnames uit onder de naam ‚Een Vleugeltje Klassiek’. De enige echte
Beth & Flo-​USB-​stick in de vorm van een vleugel!

Plan­nen
In het jaar 2018 start een geheel nieuwe con­certvoorstelling — met o.a. De Moldau van Smetana en delen uit de West Side Story van Bernstein.