Infor­matie
Op 1 jan­u­ari 2023 kan het weer!

Graag nodi­gen wij je uit om met ons het nieuwe jaar feestelijk en sfeer­vol in te luiden metVIJF!

Ensemble vijf orig

Vijf bevlo­gen vrouwen, vijf instru­menten, vijf muzikale harten

Met een bij­zon­dere com­bi­natie van instru­menten — fluit, viool, hobo, fagot en harp — bieden zij een uitda­gend scala aan mogelijkhe­den. Het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert 2023 voert je mee op een muzikale reis vol ver­rassende klankkleuren.

Klik op onder­staande link om te beluisteren

Ensem­ble 5

Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

Het acht­ste Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.

Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

Logo Energyra 1000

Logo GAAF Advies BV1

Kaarten

Kaarten: EURO 29,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: https://​tick​ets​.scagondeluxe​.nl/​n​l​-​N​L​/​S​h​o​w​/​D​e​t​a​i​l​s​/​N​i​e​u​w​j​a​a​r​s​m​i​d​d​a​g​c​o​n​c​e​r​t​-​1​-​j​a​n​-​428 of aan de zaal


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

Saskia Onstwedder-​List — fluit
Saskia studeerde fluit aan het Con­ser­va­to­rium van Maas­tricht en Tilburg. Ze behaalde haar diploma in Tilburg, waar ze studeerde bij Ray­mond Del­noye, des­ti­jds solofluitist van het Rot­ter­dams Fil­har­monisch Ork­est en het Bra­bants Ork­est. Saskia is voor­namelijk werkzaam als free­lance fluitiste waar­bij ze veelvuldig heeft opge­tre­den met o.a. het Bra­bants Ork­est en het Philips Sym­fonie ork­est. Reeds tij­dens haar studie werd ze door toen­ma­lig diri­gent Louis Stotijn uitgen­odigd te komen spe­len bij Het Zeeuws Ork­est waar ze nu alweer vele jaren als solo– fluitiste speelt. Met Het Zeeuws Ork­est heeft Saskia tal­loze con­certen onder lei­d­ing van diverse diri­gen­ten uit­gevo­erd en soleerde zij in het beroemde fluit-​harp con­cert van W.A. Mozart. Daar­naast speelt ze vast in ‘Con­certo Bra­bant’ dat ieder jaar een aan­tal keer de Matthaus Pas­sion uitvo­ert. Ze heeft een grote passie voor kamer­muziek en is dan ook regel­matig te beluis­teren in diverse ensembles.

saskia 2

Anne-​Marie van de Grint — viool
Anne-​Marie studeerde viool aan de con­ser­va­to­ria van Tilburg en Maas­tricht. Door haar brede muzikale inter­esse deed ze ervar­ing op in uiteen­lopende gen­res. Ze spe­cialiseerde zich met name in barokmuziek en Argen­ti­jnse tango. Ze speelde barokmuziek in ver­schil­lende com­bi­naties, waaron­der La Réjouis­sance (onder lei­d­ing van clavecin­ist Tijn van Eijk) en Aulos Con­sort, en ver­tolkte meerdere malen de vioolsolo’s in de Mattheuspassie.
Met Grupo del Sur (tan­gok­win­tet met muziek van Astor Piaz­zolla) nam ze drie cd’s op, waar­van de laat­ste live werd opgenomen in de kleine zaal van het Con­cert­ge­bouw te Ams­ter­dam.
Ze is con­cert­meester van Bra­bant Sin­fo­nia en ver­van­gend con­cert­meester van het Zeeuws Orkest.

am 1

Anne-​Marie van Mierlo — hobo, althobo, hobo d’amore
Anne-​Marie studeerde hobo bij Anne de Vries en Hans Roer­ade aan de con­ser­va­to­ria in Tilburg en Maas­tricht. Daar behaalde ze de diploma’s Docerend en Uitvo­erend Musi­cus (Mas­ter of Music) met daar­naast de
aan­tekenin­gen althobo, hobo d’amore, orkest­spel en ensemble-​leiding.

Anne-​Marie is solo-​hoboïste van het Zeeuws Ork­est en speelt in die hoedanigheid samen met een rijke ver­schei­den­heid aan diri­gen­ten en solis­ten. www​.zeeuw​sork​est​.nl
Daar­naast is zij een regel­matig gevraagde gast in ver­schil­lende ensem­bles en orkesten, ze rem­placeerde o.a. in het Bra­bants Ork­est en het Res­i­den­tie Ork­est.
Een van de hoogtepun­ten zijn de jaar­lijks terugk­erende con­certreek­sen waar­bij de Matthäus Pas­sion en het Wei­h­nachts Ora­to­rium wor­den uit­gevo­erd. Prachtige muziek waarin de hobo, althobo en hobo d’amore een belan­grijke rol ver­tolken.

In 2017 richtte Anne-​Marie het kamer­muziekensem­ble VIJF! op, met een bij­zon­der kleur­rijke bezetting waar­voor Anne-​Marie ook arrange­menten maakt.
Met VIJF! bracht ze in maart 2020 het album „Saffier” uit. Inmid­dels is VIJF! een graag geziene gast op de ver­schil­lende nationale podia en radio.

Met Sabien Can­ton (harp) en Saskia Onstwedder-​List (fluit), beide gewaardeerde collega’s uit het Zeeuws Ork­est, vormt ze vanaf 2021 het Thalia Trio.
Dit trio legt zich toe op het ver­zor­gen van live muziek tij­dens een cer­e­monie, afscheid, her­denk­ing of andere bij­zon­dere gebeurte­nis.
www​.thali​a​trio​.com

De inspi­ratie en ken­nis die Anne-​Marie opdoet in haar uitvo­erende prak­tijk geeft ze met veel plezier door aan haar leer­lin­gen.
In 2010 intro­duceerde zij de Tover­hobo© , een instru­ment spe­ci­aal voor zeer jonge hoboïsten.
Haar lesprak­tijk beslaat een groot deel van Noord-​Brabant. www​.tover​hobo​.nl

Samen met haar tweel­ingzus en beeldend kun­stenares Petra van Mierlo vormt Anne-​Marie TwoArts.
TwoArts ontwikkelt pro­jecten voor het onder­wijs en de zorg­sec­tor en voert ze ook uit. De pro­jecten bestaan uit lessen en train­in­gen waarin beeldende kunst en muziek elkaar ont­moeten en ver­sterken. www​.twoarts​.nl

amvm 3

Lieselot Toorop — fagot
Lieselot studeerde aan­vanke­lijk hoofd­vak piano, maar viel al snel voor de prachtige klanken van de fagot en con­trafagot. Al tij­dens haar fagot­studie werd zij veel gevraagd bij ver­schil­lende orkesten en ensem­bles in en buiten Ned­er­land, en ver­leende zij haar medew­erk­ing aan vele radio-​, tv– en cd/​dvd-​opnames. Naast het rem­plac­eren in de Ned­er­landse orkesten waaron­der het Noord Ned­er­lands Ork­est, Hol­land Sym­fo­nia, het Bra­bants Ork­est, het Lim­burgs Ork­est en het Rand­st­edelijk Begelei­d­ings Ork­est, speelt zij vast als solofagot­tiste in Het Zeeuws Ork­est, het Ned­er­lands The­ater Ork­est, en het Bra­bants Con­sort. Samen met Jozef Auer, solofagot­tist van het Bra­bants Ork­est, was zij de grond­leg­ger van het fagotensem­ble Bon­Bon­Bas­son.
Lieselot haar voorkeur gaat uit naar sym­fonisch spel, maar kamer­muziek vindt zij nog steeds een grotere uitdaging!

lieselot 1

Renske de Leuw — harp
Toen Renske op vijf­jarige leeftijd de muziekschool bin­nen­liep en daar voor het eerst de klanken van een harp hoorde wist ze meteen dat de harp haar instru­ment zou zijn.
Renske studeerde aan het Con­ser­va­to­rium van Ams­ter­dam bij Alexan­dre Bon­net en behaalde daar met suc­ces de diploma’s Bach­e­lor– en Mas­ter of Music. Daar­naast vol­gde zij mas­ter­classes bij diverse harpis­ten in bin­nen– en buiten­land. Omdat Renske haar muzikale hori­zon nog verder wilde ver­bre­den heeft zij ook lessen jazz– en popharp gevolgd bij meerdere docen­ten aan o.a. het Codarts Rot­ter­dam.
Renske is een veelz­i­jdig harpiste, ze treedt op als soliste, kamer­muzikante en orkestharpiste. Ze is daar­bij actief in diverse orkesten waaron­der Bra­bant Sin­fo­nia en Het Zeeuws Ork­est. Met het bij­zon­dere Duo Jør­gensen — de Leuw (theremin en harp) treedt zij regel­matig op, maakte zij suc­cesvolle con­certreizen naar onder anderen Brazilië en Canada en nam zij onlangs een eerste cd op. Daar­naast is zij actief in Duo LeoN­ina met fluitiste Femke van Leeuwen

renske 2