Infor­matie

Het zevende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

west side story 2

Porgy and Bess en West­side Story, muzikale mon­u­menten uit de vorige eeuw, vor­men de rode draad in het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert 2020.
Mooie melodieën, die nooit zullen ver­sli­jten. En nu al de eeuwighei­dswaarde van de klassieken hebben.
U bent zeer welkom bij het zevende, grensver­leggende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert van Meester­lijk Schagen.

Stephanie Des­jardin (sopraan) en David Visser (bari­ton) met Mirsa Adami aan de vleugel, zullen, onder regie van Gusta Teengs Ger­rit­sen, vocaal inhoud geven aan de prachtige com­posi­ties van Gersh­win, Bern­stein, Cop­land, Bar­ber en Bolcom.

Pro­gramma

Gersh­win — Sum­mer­time (Stephanie)

Gersh­win — It ain’t nec­es­sar­ily so (David)

Gersh­win — Three pre­ludes (Mirsa Adami)

Bern­stein — Tonight (Stepanie en David)

Bern­stein — La bonne cui­sine (Stepanie)

Bern­stein — Car­ried away (Stepanie en David)

Cop­land — I bought me a cat (David)

Bar­ber — Bessie bob­tail (Stephanie)

Bar­ber — Noc­turne or Bal­lade (Mirsa Adami)

William Bol­com - Cabaret songs: Amor, The song of black Max

Tra­di­tional — Georgia

Links naar YouTube

Stephanie Des­jardins: Lau­date Dominum — Mozart

Mirsa Adami: Mirsa Adami speelt Chopin

David Visser: Humperdinck-​Hansel und Gretl

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

image.png

banner bredewold en buczynski

veko lightsystems

Logo GAAF Advies BV1

Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en via

U kunt ook online reserveren via de vol­gende link Scagon


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

RON2582 mirsa copy

Pianiste Mirsa Adami begon haar pianos­tudie in Tirana, Albanië. Ze ver­vol­gde die vanaf 1991 in Ned­er­land bij Jan Huiz­ing en Jan Wijn aan het Sweel­inck Con­ser­va­to­rium. Sinds haar afs­tud­eren in 2000 is ze als pianist en coach ver­bon­den aan de Dutch National Opera Acad­emy. Zij werkt graag met zangers in oper­areper­toire en liedkunst.

Met sopra­nen Mar­tina Prins en Adva Tas ontwikkelt ze programma’s met muziek van Alma Mahler, Poulenc, Zem­lin­sky, Verdi en anderen.

Mirsa heeft meer­malen op het Prin­sen­gracht­fes­ti­val opge­tre­den alsmede con­certen gegeven in Ned­er­land en andere lan­den, zoals Italië, Frankrijk, Duit­s­land en Japan, Slovenië, Enge­land, Verenigde Staten.

In 2015 kreeg ze van de Franse “Arts — Sci­ences — let­tres” de ‘Médaille d’étain’ voor haar ver­di­en­ste in het spe­len en pro­moten van de Franse muziek. In 2017 speelde ze in het Pes­soa Fes­ti­val in Brazilië met o.a. Femke IJl­stra sax­o­foon en Rosanne Philip­pens, viool.

Het is bij­zon­der om aan de Chopin etudes steeds te werken met nieuwe muzikale en tech­nis­che inzichten. En een grote genoe­gen om met gepas­sioneerde col­lega pianis­ten ze inte­graal uit te voeren.

Headshot

De Frans-​Canadese lyrische sopraan Stéphanie Des­jardins studeerde in juni 2019 af bij de Dutch National Opera Acad­emy onder lei­d­ing van Sasja Hun­nego en Ira Siff. Recen­telijk ver­tolkte zij bij de Acad­emy de rollen van Count­ess of Dun­mow in Lennox Berke­leys “A Din­ner Engage­ment” en Polis­sena in Hän­dels “Radamisto”, waar zij lovende reac­ties en recen­sies voor ontv­ing. Haar rollen tij­dens het vorige seizoen van de DNOA waren Female Cho­rus in Brit­tens “The Rape of Lucre­tia”, Micaëla in Bizets “Car­men” en Fiordiligi in Mozarts “Così Fan Tutte”. Naast opera is Stéphanie is actief in het con­cert en ora­to­rium reper­toire. Haar meest recente optre­dens waren de sopraansolo’s in Rossi­nis “Petite Messe Solen­nelle” en Mozarts “Requiem”, de tweede met het Nieuwe-​Mannheim Koor en Ork­est onder lei­d­ing van Quentin Clare. Ook had zij het genoe­gen om Pam­i­nas aria “Ach, ich fühl’s” (Mozart, “Die Zauber­flöte”) met het Res­i­den­tie Ork­est te mogen ver­tolken en was zij onderdeel van de “Road­trip La Bohème” tournee van Club Clas­sique. In haar thuis­land Canada heeft Stéphanie in vele ora­to­ri­um­con­certen als soliste opge­tre­den, waaron­der Orffs “Carmina Burana”, Bachs “Mag­ni­fi­cat” en Hän­dels “Mes­siah”. Deze herfst zal Stéphanie de rol van Donna Anna in Mozarts “Don Gio­vanni” dou­bleren onder diri­gent Ken­neth Mont­gomery met het Ork­est van de Acht­tiende Eeuw, waar­bij zij ook een con­cer­tante ver­sie van de opera zal uitvo­eren. Toekom­stige ora­to­ri­um­con­certen zijn onder andere Rossi­nis “Sta­bat Mater” en Mendelssohns “Lauda Sion” in de lente van 2020. Tevens is Stéphanie zeer vereerd om het komende seizoen als jong tal­ent een voor­pro­gramma in de Grote Zangers serie van het Muziekge­bouw aan ‘t IJ te mogen verzorgen.

eduarduslee 20190923 david visser 046 2

De bari­ton David Visser studeerde in 2017 af aan de Dutch National Opera Acad­emy in Ams­ter­dam. Hij vol­gde ver­vol­gens ook lessen aan het Knin­klijk Con­der­va­to­rium in Den Haag bij Sasja Hun­nego. Zijn bach­e­lors­diploma haalde hij aan het Rot­ter­dams Con­ser­va­to­rium Codarts waar hij lessen kreeg van Car­olyn Watkin­son. Hij werd jaren­lang gecoacht door Meinard Kraak. Momenteel volgt hij lessen bij Mar­cel Boone en Paul Triepels.

Als ora­to­ri­um­solist zong David onder meer de Matthäus Pas­sion, Johannes Pas­sion en het Wei­h­nachts Ora­to­rium van Bach, Hän­dels Mes­siah, Die Schöp­fung van Haydn, het Requiem van Mozart, Rossini’s Petite Messe Solen­nelle en Ein deutsches Requiem van Brahms.

Afgelopen zomer ver­tolkte David de rol van Sil­vio in Leoncavallo’s Pagli­acci bij Opera Spanga. Vorig jaar bracht David tij­dens het Gracht­en­fes­ti­val Ams­ter­dam de opera Niet de Klucht van de Koe in pre­mière en zong hij de rol van Bel­core in Donizetti’s L’elisir d’amore. In 2017 zong David de rollen van Peter in Hänsel und Gre­tel van Humperdinck met het Ned­er­lands Jeug­dork­est onder lei­d­ing van Antony Her­mus; Mar­cello in La Bohème van Puc­cini en Pan­dolfe in Massenets Cen­drillon met het Res­i­den­tie Ork­est onder lei­d­ing van Wal­ter Altham­mer. Eerder zong hij de rol van Woodraven in de mod­erne opera The Mother of Black-​Winged Dreams van Hanna Kulenty en de titel­rol in de opera Don Gio­vanni van Mozart.

David is als zang­do­cent en docent vak­di­dac­tiek ver­bon­den aan het Prins Claus Con­ser­va­to­rium in Groningen.

Gusta zoom

Regis­seuse Gusta Teengs Ger­rit­sen heeft na het behalen van haar diploma aan de Ams­ter­damse Toneelschool ruim tien jaar als actrice gew­erkt bij diverse toneel­gezelschap­pen en in film -, radio -, en televisieproducties.

Al tij­dens die peri­ode begon ze les te geven en te regisseren.

Ze heeft zich inmid­dels gespe­cialiseerd in het coachen van jonge zangers op het the­atrale vlak en het realis­eren van oper­apro­duc­ties op locatie. Vorig jaar regis­seerde ze een speels nieuw­jaarscon­cert in de Haar­lemse schouwburg.

I

D

D