Infor­matie

Helaas, helaas.….….

Corona gooit roet in het eten. Onze prachtige Nieuw­jaarstra­di­tie kan niet door­gaan. Maar wat in het vat zit verzu­urt niet.
In 2022 komen
Fran­cis van Broekhuizen en haar begelei­d­ster Femke de Graaf graag alsnog naar Schagen.

Het acht­ste Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.

Nederland, Durgerdam, 17 september 2014Francis van BroekhuizenFoto: Merlijn Doomernik


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

Voor u tre­den op:

Fran­cis van Broekhuizen, zan­geres en entertainer

Fran­cis is o.a. bek­end van het TV-​programma Mae­stro en haar optre­dens bij het Radio NPO-​4 pro­gramma van Mar­griet Vromans

francis2

Femke de Graaf zal haar op de vleugel begeleiden

Femke de Graaf 1

Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

image.png

banner bredewold en buczynski

veko lightsystems

Logo GAAF Advies BV1

Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en online


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

Fran­cis Broekhuizen

Fran­cis is een van de meest veelz­i­jdige sopra­nen van Ned­er­land die haar over­tu­igend zang­tal­ent com­bi­neert met een unieke en ont­wape­nende podiumpersoonlijkheid!

Sinds 2005 is Fran­cis free­lance oper­azan­geres. Ze studeerde in 2004 Cum Laude af aan het Con­ser­va­to­rium van Ams­ter­dam en The Dutch National Opera Acad­emy. In 2004 was Fran­cis final­iste en pri­jswinnares tij­dens het Cristina Deutekom Con­cours te Enschedé.

Zij is een Drama­tis­che sopraan. Naast haar werk in opera geeft Fran­cis lied-​recitals en is ze regel­matig als gast te horen in diverse radio en tv– programma’s. Zo heeft ze haar eigen rubriek ARIA VARIA op maandagocht­end 8:45 bij DE OCHT­END VAN 4 bij Mar­griet Vroomans. Ook hebben zij samen pod­casts gemaakt over aller­lei onder­w­er­pen in de klassieke muziek. Deze zijn te vin­den op de site van radio 4 onder VRAAG HET AAN FRANCIS

https://​www​.npo​ra​dio4​.nl/​p​o​d​c​a​s​t​s​/​v​r​a​a​g​-​h​e​t​-​a​a​n​-​f​r​a​n​c​i​s

Fran­cis is voor­namelijk werkzaam in Ned­er­land heeft als lid van het solis­ten ensem­ble veel rollen gezon­gen bij Opera Zuid, Opera Tri­onfo, Opera Spanga en de Ned­er­landse Reisopera. Zo was ze bijvoor­beeld te horen in o.a.: Suor Angel­ica, Rusalka, Die Lustige Witwe, Cen­drillon, de Speler, Les Aven­tures du Roi Pau­sole, Miran­dolina, Elek­tra, Donna Gio­vanna, Fal­staff, Car­men en Owen Wingrave. Opera Spanga heeft ook twee opera speelfilms gepro­duceerd met Fran­cis in belan­grijke rollen: Donna Gio­vanna (2012) en Gianni Schic­chi (2014). In 2015 was Fran­cis te zien in de suc­cesvolle locatie voorstelling FEI­JENO­ORD DE OPERA van The­ater Wal­halla en het Rot­ter­dams Wijk­the­ater in sta­dion de Kuip te Rotterdam!

Begin 2016 was Fran­cis te gast in Duit­s­land bij de opera van Osnabrück. In augus­tus 2016 maakte Fran­cis veel furore als Lady Mac­beth in de opera Mac­beth van Verdi bij Opera Spanga.

In 2017 was Fran­cis te gast bij het Noord Ned­er­lands Ork­est met Nieuw­jaarscon­certen o.l.v. Ed Spanjaard.

Begin 2018 heeft Fran­cis de titel­rol gezon­gen in TOSCA van Puc­cini bij Week­end­opera Utrecht o.l.v. Jan van Maa­nen. 2019 was een top­jaar voor Fran­cis met veel optre­dens bij ver­schil­lende oper­agezelschap­pen en haar optre­dens in tv-programma’s zoals All Together Now en Mae­stro. Ook heeft ze een hele suc­cesvolle the­ater­tournee gedaan met Gre­gor Bak en Femke de Graaf in haar the­ater­voorstelling BIJ TWI­JFEL HARD ZINGEN.

In 2020 zal Fran­cis te zien zijn bij De Ned­er­landse Reisopera in “Die Verkaufte Braut” van Smetana en bij de Nationale Opera in de opera ROBIN HOOD. Daar­naast staan er weer veel con­certen op de rol o.a. bij Zeeuws Ork­est in juni 2020.

Femke de Graaf

Femke begon met pianoles bij Lil­ian Lotichius en ver­vol­gde haar studie bij Mila Baslawskaja aan de con­ser­va­to­ria van Rot­ter­dam en Ams­ter­dam. In 2005 behaalde ze haar mas­ter diploma, met een spe­cial­isatie in lied­begelei­d­ing en opera-​coaching. Haar docen­ten waren Han-​Louis Mei­jer en Rudolf Jansen, en zij vol­gde mas­ter­classes op dit gebied van o.a. Kelvin Grout, Gra­ham John­son, Roger Vig­noles en Thomas Quasthof.
Van 2005 tot 2009 was zij werkzaam als cor­repeti­tor van de Sweel­inck Acad­e­mie, een oplei­d­ing voor jong tal­ent aan het Con­ser­va­to­rium van Ams­ter­dam.
Sinds 2009 werkt Femke als free­lance musi­cus. Zij ver­leende haar medew­erk­ing aan ver­schil­lende muziek­the­ater­pro­duc­ties, zoals ‘Kom­pon­is­ten­liebe’ (over het huwelijk van Robert en Clara Schu­mann) met bari­ton Willem de Vries in een regie van Gusta Teengs-​Gerritsen, en ‘Bleke Rozen’ over leven en werk van Clara Schu­mann en Fanny Mendelssohn, met Marina Besselink en Valerie Friesen in een regie van Flip Filz. Met dit gezelschap vol­gde in 20122013 de tweede pro­duc­tie, ‘Caza­lla!’, over de Spaanse dichter Fed­erico Gar­cia Lorca. Ook speelde zij in het najaar 2013 in Wesendonck Lieder Heute, een samen­werk­ing tussen Het Geluid Maas­tricht en De Nationale Reisopera. Komende zomer werkt zij als repeti­tor voor het project Per­form­ing Opera, een zomer­school voor zangers tij­dens het Gracht­en­fes­ti­val inAm­s­ter­dam.
In 2014 is de nieuwe con­cert­serie ‘Durg­er­dam Ont­waakt’ van start gegaan in de dorpskerk van Durg­er­dam, in samen­werk­ing met klassiek gitarist Chris­t­ian Fergo.
Femke vormt al ruim 13 jaar een lied­duo met sopraan Fran­cis van Broekhuizen. Daar­naast werkt zij vaak samen met alt Mari­ette Wit­teveen en sopraan Channa Malkin. Zij speelt kamer­muziek met o.a. vio­liste Lieke te Winkel en fluitiste Romana Goumare.

I

D

D