RC Scha­gen heeft in de maan­den juli en augus­tus 2004 heel wat teweegge­bracht in Scha­gen. Door mid­del van een groots opgezette ten­toon­stelling van schilder­i­jen, tekenin­gen, prenten enz. door Schager schilders met onder­w­er­pen die ten nauw­ste ver­band hielden met deze kleine mark­t­stad, wer­den liefst ruim drieduizend bezoek­ers gelokt.