Uit­jekop is een ent­hou­si­aste Schager organ­isatie die arrange­menten voor groep­s­ac­tiviteiten aan­biedt en eventueel op maat maakt.

Arrange­menten die leuk zijn om te doen en die boven­dien Scha­gen en de his­to­rie van Scha­gen extra belichten.
Uit­jekop zal in haar arrange­ment “Koers je weg door Kul­tureel Ska­gen” gedeel­ten van de Cor­nelis Bok wan­del­route opnemen.

Tij­dens een druk­be­zochte spon­sor­bi­jeenkomst op 13 okto­ber in „„De Posthoorn”” te Scha­gen is de opbrengst van het 50 jarig jubileumpro­ject van de Rotary Club Scha­gen bek­end gemaakt.

Ger­ard Kistemaker, voorzit­ter van de Rotary Club Scha­gen, ontv­ing van de pro­ject­groep een cheque van € 30.000,– .

Scha­gen — „Er zijn al schoolk­lassen, die de route lopen. Via het VVV is er veel belang­stelling. En Wonen Plus Welz­ijn is bij ons ini­ti­atief aange­haakt met een prachtige open­ings­ac­tie. De Cor­nelis Bokroute slaat aan bij heel wat groepen in de samen­lev­ing. Daar­door is ons ini­ti­atief feit­elijk al geslaagd.”

In het jeugdboek ‚Kruis­tocht in spijker­broek’ van Thea Beck­man raakt de jonge Dolf door een tijd­ma­chine verzeild in de Kinderkruis­tocht. Door zijn ogen — die van iemand uit de twintig­ste eeuw — ziet de lezer als het ware de Mid­deleeuwen aan zich voor­bij gaan. In Scha­gen kun­nen de wan­de­laars vanaf zondag 10 okto­ber een blik wer­pen op tafer­e­len uit de negen­tiende eeuw. Dat gaat zon­der tijd­ma­chine, maar met de hulp van schilder­i­jen van Cor­nelis Bok (17771836).

De open­ing van de Cor­nelis Bokroute op zondag 10 okto­ber wordt een geza­men­lijke activiteit van Rotary Club Scha­gen en Wonen plus Welz­ijn (WpW).

Ter gele­gen­heid van haar vijftig­jarig bestaan heeft de Rotary de Bokroute bedacht. Op 31 plekken in Scha­gen, Niedorp, Zijpe en Harenkar­spel hangen bor­den, waarop land­schapss­childerin­gen van Bok, die rond 1800 leefde, staan afge­beeld. Zo kun­nen wan­de­laars en fiet­sers het huidige per­spec­tief vergelijken met dat van zo’n twee eeuwen geleden.

De Bokroute, die zich door Harenkar­spel, Niedorp, Scha­gen, de Zijpe en een stukje Heer­hugowaard slingert, wordt steeds bek­ender. De media hebben al halver­wege dit jaar gemeld dat de bor­den hangen en de route op www​.bokroutes​.nl is te vin­den en kan wor­den gedown­load. Vele wan­de­laars en fiet­sers hebben de routes inmid­dels verkend.