Een opmerke­lijke West-​Friese kun­stschilder en romanschrijver
cornelis bok schilderij1

De in Enkhuizen geboren Cor­nelis Bok (17771836) woonde het groot­ste deel van zijn leven in Scha­gen. Het tijds­gewricht waarin hij leefde, de peri­ode na Napoleon, werd geken­merkt door armoede en tegen­spoed voor velen. Ook Cor­nelis moest dat helaas zijn gehele leven ondervin­den. Om zijn gezin te onder­houden nam hij noodged­won­gen aller­lei baan­t­jes aan, onder andere als gevan­gen­be­waarder. De bij dit beroep behorende gevan­ge­nis was geves­tigd in de west­elijke slot­toren van het Slot Scha­gen. Het gezin Bok woonde vele jaren in de oost­elijke slot­toren. Wie zal zeggen hoe het hem in betere tij­den zou zijn ver­gaan?

Bok schilderde voor­namelijk voor opdracht­gev­ers. Opdracht­gev­ers die mid­dels zo’n kunst­werk met enige trots hun bezit kon­den tonen. Bok deed dat graag, want de opbrengst was hem meer dan welkom. Gezien de betrouw­baarheid van deze afbeeldin­gen moet zijn werk wel op locatie ver­vaardigd zijn.

Locaties bin­nen loopaf­s­tand van Schagen

Op grond van zijn beperkte geld­mid­de­len koos hij zijn locatie zo dat hij bin­nen één dag te voet uit en thuis kon zijn. Het meeste werk van Bok toont daarom locaties bin­nen een straal van 15 km rond Scha­gen. Voor de trekschuit of postkoets zal hij geen geld gehad hebben.
Er zijn ongeveer 30 schilder­i­jen van Bok bek­end. Door de toen­e­mende belang­stelling voor zijn werk zijn er de laat­ste jaren nog een aan­tal enkele onbek­ende werken heront­dekt. Cor­nelis Bok signeerde ook wel als „Cor­nelis Bock” of „Cor­nelis de Bock”.

Bok was naast schilder ook schri­jver. Hij heeft een aan­tal romans en toneel­stukken geschreven.

Een dri­etal ini­ti­atieven van de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen — de exposi­tie Meester­lijk Scha­gen, de uit­gave van het boek over Bok en de real­isatie van de Bokroutes — hebben er toe geleid dat de belang­stelling voor het werk van Bok sterk is toegenomen. Een pos­tuum en ver­di­end eerbe­toon aan de per­soon en zijn werk.

De Cor­nelis Bok­straat in Scha­gen is opgenomen in de wandelroute.


cornelis bok boekWilt u meer weten over Cor­nelis Bok?

Het inter­es­sante boek Cor­nelis Bok (17771836), een opmerke­lijke West-​Friese kun­stschilder en roman­schri­jver - ISBN: 9080254649, geeft op uiterst lees­bare wijze een inzicht in het leven van Bok, zijn werk en de tijd waarin hij leefde. Het boek is een ini­ti­atief van de His­torische Verenig­ing Scha­gen en de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen. Het is gebaseerd op uit­ge­breid his­torisch onder­zoek van de auteurs van dit boek, de his­torici C. Bakker, J. R. Broz­ius, R. van de Pol en J. Plekker. Het boek werd in 2005 uit­gegeven door Uit­gev­erij Peter Sas­burg in Midwoud.